OVER APOLLONIÜS van TIJ AN a. ÏJ? werkelijk zulke berigten heeft vervaardigd? Phil o stratus is de eenige, die'er van mel ding maakt,en ons van derzelver eigenlijke gefteldheid niet alléén niets heeft berigtmaar ook zonder eenig kritisch onderzoek di# heeft gebruikt? wie Haat ons borg, dat damis zelf niet een geheel gefingeerd perfoon is? of zoo dit niet al, wie Haat ons dan borg, dat niet iemand van zijne familie of wel hij van wien ze in handen der Keizerinne julia ge komen zijn die opgefteld heeft? Ten anderen, de berigten der Evangelisten nopens jezus zijn werkelijk in dien tijd ver vaardigd gewordenwaarin ze gezegd worden gefchreven te zijn, en niet eerst later op hunnen naam uitgegeven. Ook deze Helling, naauw met de voorgaande verbonden, is bondig be toogd, en wordt door de voorflanders van het zoogenoemde Ur-Evangelie niet ontkend. Trou wens, wij weten, dat ze reeds in de eer ft e Eeuv? bekend en gebruikt zijn geworden; zelfs hebben de Ketters en de Beflrijders van het Chriftendom zulks erkend (ay Wij kunnen zeifs met tamelijke zekerheidhet juiste Jaar bepalen, wanneer de Evangelie - Boeken zijn vervaar digd gewordenzoo bekend zijn ze geweest. I 5 Kan Lot ze t. a. p. BI. 278.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 231