3VER. APOLLONIUS VAN TIjANA, I4J de waarde verrigt te hebben (.f en zelfs de meest opgefmukte berigten van hem zijn beuzelachtig en zelfs onzedelijk, verfteken van alles, wat dezelve op den duur en algemeen kon aanprijzen Q. Eindelijk, eene oplettende onderlinge ver* gelijking der berigtennopens jezus c h i s~ tus en nopens apollonius, overtuigt ons van de onpartijdigheid der Evangelisten, en de éénzijdigheid van philostratus, waardoor de zekerheid der narigten van den eersten zoo veel wintals de narigten var» den laaclten verliezen.Philostratus, gelijk wij te voren hebben opgemerkt, ver vaardigde, uit haat tegen het Christendom, en om deszelfs belijders in ongelegenheid te bren gen zijn werk: hij wilde toonen, dat de Hei denen even zoo wel als de Christenen, konden II. Deel. K roe- Apol l. had oolc zijne volgelingen, fchreef zelfs Boeken reisde 8e. jaren lang overal ronden was toch in de geheele eerde Eeuw na zijnen dood, of onbekend, offlechts voor eea Tooveraar of looze guichelaar gehoudende Hcere j e z s die zoo kort en flechts in 't afgezonderde Joodfchs land leerde belieerscht fleeds de geheele Waereld. Het kon niet anders, of'er moesten fraaije daden eh fchoo» ne gezegden in de VIII. Boekeu van P bi lost r. en 95. Brieven van Ap oil. voorkomenmaar hoe zeer verfchilt alles van 't edele eenvoudig verhevene der Evangeliën en om Philostratus daar te laten, in Ap oil ooi us eigen brieven wordt flechre moree» geleerdEp. 2190. en dwaze ijdele üoost gegevcQ van feem d'i© 55 gaene hope had," Spist, 55sï3

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 239