j. h. lotzs en h. w. tijdeman» roemea op een zeervcortreffeiijkman,en groo- ten wonderdoener; dat apollonius in niets hoefde te wijken voor christüs. Het is zoo philostratus heeft wel zooda nige vergelijking niet ondernomenen nergens zelfs den naam van christüs genoemdmaar zulks vorderde ook zijn doel: want had hij dit duidelijk ontvouwd, en de vergelijking doorgezet, dan zou men hem terftond hebben verdacht, en het bedrog ontdekt. Hij is dus eigenlijk de Advokaat van het Heidendom en geen onpartijdige Gefchiedfchrij ver.De Evan gelisten daarentegen zijn bloote Referenten zij verhalen eenvoudig het leven de lotge vallen en bedrijven van jezus, zonder zich in dit hun verhaal te laten bellieren door an dere beginfelen het zij haat tegen jood ea Heidenhetzij goedwilligheid cegens de Chris tenen. Het is hun alleen om de waarheid te doen, en zij laten gerust het oordeel over hunne berigcen aan den Lezer over. De fchoon- fte gelegenheid hadden zijom tot meerdere aanprijzing van het Christendom, de daden van jezus te verheffen door eene vergelijking met die van vroegere Godsgezanten maar zij zijn 'er zoo verre van af, om dezer aanzien en gazag te vernederen dat zij die veel meer handhaven tegen de willekeurige handelwijs van

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 240