lo voorberigt. De Vice- Admiraal verdooren van 'Asperen een fraai marmeren Borstbeeld gehouden voor dat van Hugo de Groot, be nevens een schoonen marmeren stalactiet. Voorts zijn aan het Genootschap de vol gende Legaten te beurt gevallen Van wijlen den Heer b. kebbeks van Kleverskarke de som van zeshonderd gul dens en van wijlen den Hoogleeraar ya» de wijnpersse, de som van vijfhonderd guldensen een zijner lapides mutabiles. Ten geschenke ontving het Genootschap: Van den Koning Lodewljh Napoleon eetie som van vier duizend guldens en van den lieer Ridder van kingsbergen, boven verscheidene andere geschenken eene som van driehonderd guldensen 's Mans af beelding. WERKZAAMHEDEN. •Sedert het Jaar i8oc zijn, in de maandelijk- sche Vergaderingen door de te Middelburg wonende Leden, gedaan de volgende voor lezingen In

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 24