vooreer igt. Van lis: over de uitzichten van Job, op een toekomend leven, (vervolg) Po us: Onderzoek, in hoever de leer van Socrates overeenkomt met die van jezus christus, en waarin zij zich van dezelve onderscheidt. V e r n e d f.over den zamenhang en orde der fraaije Letteren en Wetenschappen. Weijerman: over de oorzaken van het verval der Griekse/ie Letterkundeen de middelen daar tegen. Van deinse: Beschouwing van het Boek van Job. (vervolg) L a m b r e c h t s e n Nagedachtenis van de Hoogleeraren J. Litzac en si- Kluit. Lamb rechts f. n: I otgcvallen van de oude Stad en het Land van Biervliet. L a m br ec hts e n Aanmerkingen over een houten Gedenkpenning ter eere van Keizer Cunrad II., overleden in den jare 1039. 1809. Zillesen: over de Schoonheden van den Griekschen Dichter Homerus. rek»

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 29