VOORBERIGT S C H R IJ V E R; VAN DEN De reden, dat deze Verhandeling, waaraan reeds fn Wintermaand 1807, door het Zeeuw sch Genootfchap van Wetenfchappende uitgeloofde eerprijs was toege wezen (*jeerst eenige jaren later in het licht ver- fchijnt Ulttrekfel uit het Progr. van het jaar 1807. Bij het Program - jna van 1804. had het Genootfchap eene Prijsvraag uitgefchreven no pens den oorjprovg der Hoek fche en Kabeljaauwfche partijfchappen en de aanlcidende redenen dier benamingenBij het Programma des vorigen Jaars maakte het Genootfchap bekend, een Antwoord onder de fpreuk: Een bedenckclyck dinghy enz. te hebben ontvangen, en oordeelde, dat dit Stuk alzins blijken gaf van des Schrijvers kunde in dit vak: doch dat de voortreffelijkheid zijner Verhandeling in'c algemeen meer gelegen was In het ontkennende, dan in het ftellïgeen dat de Schrijver meer be toogde waar in de oorfprong dier oneenigheden nietdan welwaar in dezelve al te zoeken ware. IJet Genootfchap gaf, bij hetzelfde Pro gramma, den Schrjjver gelegenheid en noodigde hem uit, om zijn Stuk nogmaals te overzien, tot meerdere volkomenheid te bréngen, zich, onder zijne zinfpreuk, eenige bedenkingen van het Genootfchap te la ten toefchikken enz. en hield overzulks de Uicfpraak over deze Ver handeling aan, tot de Algemeene Vergadering van dit Jaar. Het Genootfchap heeft het genoegen gehad, dat de Schrijver niet alleenlijk de uitnoodiging en aanbieding van het Genootfchap bereid- vaardiglijk heeft aangenomen, maar ook zijne Verhandeling zoodanig heefc verwerkt, vermeerderd en verbeterd, dat het geen nog zoude kunnen gerekend worden aan dezelve te ontbrekengeenszins aan den Schrijver, maar aan het gebrek van vroegere en gelijktijdige Schriften en befcheiden te wijten is. De eindelijke Ultfpraak der Vergadering was dan nu deze: Zij neemt genoegen in des Schrijvers ten dezen verrigten arbeid en aangewende Vlijt; wijst hem den gouden E ereprijs roe: zijn bekroond Antwoord zal onder 's Getiootfcliaps uit te gevene Verhandelingen worden gedrukt. Bij opening van het Billet blcik Schrijver re zyn, henrik wil le m tijdemaNj J. D. en Prof'afor aan de Academie te Franeker."

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 315