vni V O ORBER.IGT. [chijnt, ligt in die hevige en herhaalde fiaatkundige fchokken, welke ons geheelc Vaderlanden Zeeland in het bijzonderin deze laatfle jaren heeft moeten ver duren. In he.t jaar 1809 was de beurt aan dit Stuk, om ter drukpers gegeven te worden, en alles ivas daar toe bereid, toen de inval der Engelfchcn in Zeeland, en, na der zeiver aftogtdeszelfs bezetting door de Franfchcnen daarop de afgedwongen af [land aan Frankrijkdat gewest van het overige van onzen Staat affcheurdcn. Onze andere Gewesten werden ook •wel in 1S10 met Frankrijk, en in zoo verre wederom met Zeeland, vereenigdmaargelijk alle uitgave van boeken onder het Franfche bewind moeijelijk werd ge maakt zoo was de druk en uitgave van cene Verhande ling als dezein dien tijd van rampfpoed en mismoedig heid, en vooral de uitgave in Zeeland, van waar het verkeer en de verzending op de overige Hollandfche Gewesten feeds belemmerd bleef, niet wel te ondernemen. Ik verzocht echter en verkreeg van het Genootfchap de vrijheid, om de uitgave zelf en voor mijne eigene re kening te mogen bezorgen, en begon daartoe fchikkin. gen te maken; dan de hachelijke en noodlottige toe fand der Iloogc/chole t&Franeker, welke het rampzalig fagtofer werd van Napoleon's woeste overhcerfching en mijn eigen toef and ten gevolge daarvan, veroor zaakten wederom cene fchorfingtot dat ik mij her- waard verplaatst en gezeten bevond. Toen werd dan ook, reeds vroeg in 1813, de vcreischte aangifte der voorgenotnene uitgave aan den Directeur Generaal des Bockhandels te Parijs gedaan doch dezelve vond goed, hel

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 316