VOORBER.IGT. IX het Handfehrift op te eifchenom vooraf onderzocht 3e worden. Dit overgezonden affchrift is nimmer van Parijs terug gekomen: dochdaar de verlos[mg des Vaderlands fcheen te genakenen het beste Handfehrift behouden was geblevenwilde ik geen nader aanzoek te Parijs doenen de gebeurtenisfen afwachten. Wij zagen dan ookin Slachtmaand des voorleden jaars het Fransch geweld uit deze Jlreken den wijk nemen: maarongelukkig! bleven, aan den oenen kamWal cheren, aan den anderen kant, Deventer alwaar volgens fchikkipgen, reeds te Fraudeer gemaakt, het Stuk gedrukt zou worden) nog door de Franfchcn be zet en vertraagde zich de ontruiming tol in het voor jaar van 1S14. Zoo zal het dan 1S15 worden, eer dit gefchrift algemeen uitgegeven en bekend kan zijn. Doch deze jaren van verwijl kunnen weinig in aan merking komenzoo wel bij de lengteals bij den verren afftand van hel tijdperkwaarover deze Ver handeling gaaten dezelve is geen gefchrift voor het öogcnblikrnaar het is mijn wensck, zoo wel als het doel des Genootfchapsdat dezelve bejlendig in aan merking moge genomen worden, bij het beoefenen van dit belangrijk punt der vroegere gefchiedenis onzes Vaderlands. Ik zou dus deze onaangename aaneen- fchakeling van oorzaken der vertraagde uitgave niet Weder hebben opgehaaldindien ik niet gemeend had, het misverfland van het tegenwoordig publiekhet zij tegen het Genootfchap of tegen mijzelf, wegens het lang achterblijven dezer bekroonde Verhandeling, te moeten voorkomen. Ik betuige mijnen openlijken dank aan den geleerden en verdienstelijken Voorzitter des Ge-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 317