KORTE SCHETS der VERHANDEL. Voorgefteld; 27. Achttal gronden desselven op- gegeven, 28. en één voor één weerlegd. 29-36. B. Het gevoelen van van LoonIdfinga en Kluit. Opgegeven, 37. Tiental gronden, door Kluit biigebragt, 38. één voor één getoetst eii wederlegd. 39-47. (Over de Gelderfche factiën der llccckercns en Bronc- horflcn§.45 over de Vriesfche Schieringers en Vetkoopcrs, 46 ovér de Engelfehe rode eh •uitte roos, 47.) C. Denkbeeld van den Schrijver aangaande het begin, fel en den geest der H. en K. partijen. Voorloopige aanmerking. 48. 1. Aanmerking. De fcheuring der partijen en de loop dien de tWeefpalt namwas een natuurlijk gevolg der omftandigheden. 49. 2. Insgelijks, de voortduring der ééns ontdane fac tiën. 50. 3. Aanm. over de algemeenheid der partijfchappen en familietwisten der Edelen in die eeuwen. 51. 4. Bijzonder ook tusfchèn de Ilollatidfche adelijke ge dachten. 52. 5. Aanm. nopens de doorgaande eer- en beerschzuclrt van het edel gedacht van Brederode. 53. Belluit der Verhandeling. 54.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 322