EN KABELJAAUWJCHE TWISTEN. J gere gefchiedenis van ons Vaderland, welke onder den naam van Hoekfche en Kabeljeiaitw fche bekend zijn, en volgens de gewoone en matigde berekening nagenoeg anderhalve eemv gewoed hebbenen welke tevens met 's Lands nieuwere gefchiedenis ónmiddelijk verbonden, de voorbereiding eri de oorzaken behelzen der latere Staatsgefteldheid en lotgevallen. Wel ke veranderingen de openlijke betrekkingen of innerlijke vorm van ons Vaderland, grobtendee's door de gevolgen van nieuwere en geheel an dere burgertwisten, ook mogen geleden hebben, of thans eerst ondervinden: immer gedenkwaar dig echter zullen voor eiken Hollander blijven de honderdvijftig Iaatfte jaren der oudere Lands- gefchiedenis; het overgaan dezer gewesten in de huizen van Bcijercn, Bourgondië en Oosten rijk; de val van de magt der Edelen, en het wasfen van de magt der Steden; en dus ook de kennis van de beginfelen en den geest vars die panijfchappenwelke zoo gfooteh invloed op dit alles gehad hebben'. S- 3. Dewijl er echter, deels door gebrek aan vom-ftei gelijktijdige voldoende berigtendeels door la- vraaj, tere partijfchap en eenzijdig oordeel, en deels door nieuwere ontdekkingen teil opzigte der A a eu»

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 325