IS vooreerigt. D'engelïronner Lofrede op Bijnkers- hoekbeschouwd als Regtsgeleerde met eene korte schets van 's Mans leven. i 8 i i. Van hoek: over de Christelijke Ver genoegdheid. Weijerman: over de Onsterflijkheid der Ziel. De puijt over de oudheid, algemeenheid en nuttigheid der Verloskunde. De kanter: over de oorzaak van het geluid in holle buizendoor middel van ontvlambare lucht. Van deinse; over de Onbestendigheid. Dichtstuk. Lafont: over de ongerijmdheid van het Bijgeloof omtrent de Kometen. Directeur van roijen: over Jacob Cats beschouwd als Hollandsch Volks dichter. 1812. Rekker: ter verdediging van onzen Zaligmaker, tegen de beschuldiging als of hij de Wet van Mozes te niet deed. Dos-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 32