EN KADELJAAUWSCHE TWISTEN. 9 den. 't Is waar, gelijk wij-zelf even te voren meldden, dat de meeste Edelen in 't be gin de Hoekfche zijde fchenen te houden; ter wijl bij het bekend verbond van 23 Mei 1351 (eigenlijk 1350) verre de meeste Steden met Willem zamenfpandendeze partij verwoestte als in éénen togt, zeventien floten van Hoek fche Edelende Hoekfchen haddenomtrent dien tijd, de ftad Naarden verbrand: Doch ieder weet, en 't blijkt overal, dat, van den beginne af, en federt altijd, ook eene fterke partij der Edelen zich, erfelijk, voor de Kabel- jaauwfche zijde verklaarde; terwijl ook in de Steden zelve, onder de burgeren verdeeldheid en partijfchap woedden; daar nu eens de eene, dan de andere partij in deze of die ftad boven, dreef: dus geenszins de Edelen en Steden als tyvee tegengeftelde partijen voorkomen. 2.) Ook volgens 't ©pd gevoelen over de oorzaken van den moord van Graaf Floris., zocht men deze niet zoo zeer in onwil over het begunstigen der Steden alleen, als wel in wrok over het vernederen van den Adelhet geen wel mcê gefchiedde door de Steden groot te maken, doch waartoe men ook brengt, het fcheppen van een groot aantal nieuwe boerfche Edelen, en grove beleedigingen, ja misdrijven tegen een A 5 en

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 331