EN KABELJAAUWSCHE TWISTEN. II leö en voorname Vafallen uitgewerkt hadden d 3.) Blijkt het zelfs met betere bewijzen en gronden, dat men het ongeval van Gravc Floris niet alleen; en niet zoo zeer, aan den algemee- nen haat der Edelen hebbë toetefchrijven; maar aan oorzaken, die nog meer bijzonder perfonelijk en voorbijgaande waren: vooral aan den toorn des Engelfchen Konings; óver de ontrouw van Floris aan de verbintenis' tegen den Koning van Frankrijk; Voor welken afval hem willende draf. fen (V)Eduard zich bediende van de Hechts in fehijn verzoende veete, maar blijvenden wrok- der Heeren van Amftel en Felfen, tegen welke, zijne eigen landzatenFloris weleer met de Utrechtfchen had zaamgefpannenen hen zeer vernederd 7- Reeds te voren, in 't begin der regering dezes jrfdi?' 'we\- GravenFloris V.gedurende en van wege zijne jj® minderjarigheid, fchier juist eene eeuw voor den 'j^dcJal" burgeroorlog derHoekfchen enKabeljaauwfchen, oiuftouden? Vindt men Hier te lande, hevigen, bloedigen twist; (d) Robertson, Inleiding tot de Hifi. vdn Keiz Ear. V. Wagen.' Vad. Hifi, II. D. bl. 306 312. III. D. bi. 25, 133, 203, J5p. Stijl, Opk. en Bloei der Vereen. Nederl. bh 3637. Meerman, Gefchied, Vi Gr. Will, II. D. lil. 2avolg. 2/, volg. Ce) Wagen. Vad. Hifi. III. D. W. 65-68. Wagen. Vad. Hifii 111. D. bl. 3s, 4*.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 333