14 OVER DE HÖEKSCHÉ Jan van Avenues (hi)msfchen Keizer Si- gismund en Jan van Beijeren (n), en ein» delijkin dedoor Filips van Bourgondi'é wegens deze landen aan den Keizer laat eri langzaam gedane hulde (V). 9- van En» Even min vinae ik grond tot befchuldiging geland. der Engel fiche en Franfche hoven. De bin- nenlandfche twisten in beide die rijken kunnen met deze Hollandfche partijfchappen in geen verband gebragt worden: voor dadelijke de. gelijke deelneming iii de langdurige oorlo gen mWagen. Vad. Hifi. III. D. bi. 144—6. O) Wagen. III. D. bl. 322-5. (0) Wagen. Vad. Hifi. III. D. bi 549. 00 'c Is waar, Graaf Willem III had, zeer kort voor zijnen dood, in Mei 1337, en ftraks op nieuw Willem IV, in Julij deszeïfden jaarszich met den Éngelfchen Koning Eduard IIItegen Koning Philips IV van Frankrijk verbonden maar onze Willem ving dien krijg flaauwelijk aan 9 liep in denzelven over en weerover, en reeds in September 1348 hielden de vijandelijkheden op, door een verdrag, waardoor de ze landen buiten den twist geraakten, z. Wagen, VaderL HifiIII. D. bl. 230—2, 237—41, 244—8. Ook was de Graaf in dezen twist meer perfoiielijk, dan wegens zijne landenen dan nog meer Henegou wen,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 336