ié ©VER D P, HÓF, KSCHE zonder eigenbelang te doen gelden (r). Men vindt ook van den Etfgelfchen bant geene ge welddadige poging meer óp deze landenzoo men uitzondere de zwakke, door Engeland zelf afgekeurde en gehinderde flappendoor den Hertog van Glocester, Jacobin's Echtgenoot ge daan, om liaarmeer dan óm de Hoekfche partijbij te ftaan tegen Philips van Bour- gondiëdie toen zelf bondgenoot van Engeland tégen Frankrijk was. 1- lo. en c. Aan den anderen kantFrankrijks mógelij- Jranittijk. |cen invloed betreffende is het waardat in het laatst der veertiende eeuw, Hertog Albrecht's Zoon, Willem Graaf van Gostervantzijnen Vader grovelijk beleedigd hebbende, eh foor denzelven moetende vlugteh, zijne toevlugt tot Frankrijk nam; en dat, honderd jaren later, onze Jonker Franfen oorlog van verre zamen- lïing met Frankrijks oorlog en oprokkeningen tegen Maximillaan, en Brederode's helper, de Heer van Naaldwijkeindelijk in Frank rijk geruste fchuilplaats vond, en daar als bal ling ftierf. - Maar het blijkt niet, dat in het eerstgenoemd geval, het Franfche hof Willem opgeruid, of, met hem te ontvangen, ftaatkun- dl- O) Wagen. Fed. Hist. XI Boek,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 338