Eli IlAKÉLJAABWSCHE TWISTEN. 17 "dige inzigten gehad hebbé: én even min, dat de blijvende, door meer dan één huwelijk ontdane bf bevestigde verbintenis, vnö Willem es zijne dochter Jacoba met Frankrijk, welke verbin tenis ophield door den dóód van haar echtge noot, den Daufijn seenigen invloed op Onze Nederiandfche burgertwisten gehad heb- be. Nog minder is de andere daadzaak vol doende, ötn tót de tijcfeö van' Margareta èn Willem terug te bcdüitcn vooral, daar in de tijden vair Philips den Goeden en Karei den Stöutenwelke beiden zich zoo geheel in de Franfche zaken gedoken haddenonze binnetv landlche twisten flaperi, althans geen blijk varf Franfche opwekking en onderileuning dragers, i iu Wij moeten ons dan bepalenom' de begin- felen dezer partijfchappen te zoeken binnens lands en eerst omtrent het einde der eerde helft van de veertiende eeuw; in de tijden, die bp Graaf Willem's IV. ongelukkigen dood volgden. Hier echter vind ik ergens' den oorfprong' or ie oor, s r- h>rong tear dezer jammerlijke tweelpalt opgegeven, vroeger trnrgenwis- dan men geloofd had, in de aanfpra'akwelkek'-nz|,z'!ï" (i) Men' zie over dit alles Wagen. Vati Hittt XII. Doelt,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 339