EN ICABELJAAUWSCHE TWISTEN. 2J en Willem (w~)ja mede tot fclieidsman gekozen in de gefchillen over 't gebied (xjen, daar hij nog verfcheiden jaren leven bleef, zou bet vreemd zijn, dat, met zulk een' geest bezield, deze Heer, midden in het land gevestigd, zich beftendig ftil gehouden hadde, zonder gebruik te maken van de fchoone kans, om in troehel water te visfchen, en aan beide partijen dec yetten brok te ontrukken. 12. Het blijve dan in 't algemeen daarbijdat Pe begtaft- C' 'ten dertwjs- de beginfelen dezer noodlottige verdeeldheid™ en partij [chapvoor zoo ver yan dezelve ais m»>w verhonden iets met zekerheid bekend is, gefield moeten metdcnknjg b 1 'tusichcn wordeneenigen tijd na den dood van Graat Margarita en Willtm V. Willem IV y gelijktijdig en naauw verbonden met den jammerlijken krijg tusfchen Motder en Zoon. S- ?3- Met voordacht druk ik dit, hergeen uit het Doch hier- omtrent we- vorig beredeneerde overblijft en uitkomt, dus a™ zeer ver- fcbillende duister en onbepaald uitomdat juist hierin berigten en wyzen van B 3 het voordragu (w) Mieris, Charterb. II. D. bl. 821, a. Ook reeds te voren had Mar gar et a y pas aan 't bewind gekomen, hem hare gunst betoond, z. aid. bl. 709, 718. Mieris, aid. bl. 755, 82s, 2s, 24, 25.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 343