EN KABELJAAUWSCHE TWISTEN. 23 belofte, ter kwader trouwe niet voldaan? dan of ook te gelijk Margareta, uit wispeltu righeid berouw van haren afftand zou gekregen hebben? 'zof Willem, het jaargeld in houdende zich in 't bezit der landen zou heb ben willen handhaven, tegen den wil en 't regt van Margaretawelke danherwaards komen de haren afftand ingetrokkenen door 't geweld van wapenen, hem zelf tot fchuldbekentenis en weder-afftand'gedwongen hebbe? dan oï Wil lem, ziende hoe gevaarlijk en kommerlijk de ge- fteldheid der landen was, en het bewind, na af trek des beloofden jaargeldsniet langer waardig noch begeerlijk vindende, vrijwillig het gebied verlaten hebbe, en 't land ruimende, naar Eei- jeren vertrokken zijwanneerovermits Mar gareta's gedurige afwezigheid en haar te flaauw B 4 be- (z) Een enkel Schrijver, (de oude Chromjk van Allbertus Argèntinenjis of yllbert van Straatsburg ook aangch. bij Gouthoeven bi. 387. b.) zegt, dat zij helde tot een ongelijk huwelijk, maar zegt er niet bij, met wien? en of de ongelijkheid in jaren pf in ftand zou geweest zijn? De Heer van Wyu erkent de juistheid mijner twee voorgaande (tellingen-, mij verzekerende, dat-, bchaivcn Alz- rei ter in Annul. Boj. P. 11. p. 82, 83, die dezen Schrijver AlbAr gen tinenlis namelijkaanhaalt, hem, ondanks alle na- vorfching, bij ar:deren niets hier van zij voorgekomen, zelfs niet bij Rebdorf (in Freheri rertim Germ. Script. T, I. p' 626 en 638) die dézen tyd beleefde-,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 345