24 OVER DE H O E K S C H F beliuur (aa), fommige Edelen en Steden met herhaalde bezendingen Willem weder aange- zocht, en hem, hoe fcerk hij qok eerst wei gerde, gedrongen cn overgehaald hebben, om zich weer in *c bewind en aan het hoofd te ftellen; waartegen anderen zich verzet, en ge toond zijllen hebben Margareta alleen te er kennen, en haar tot weder-overkomst en bij. ftand aangezocht; Doch waarop Willem en zijn aanhang dezer flqten beftormdenen vele daarvan verwoesttenen zich op nieuw tegen de gevlugtcen of verdrevenen verbonden, bij de bekende zamenfpapninggedagteekend 23 Mei 1350; maar welke door Mieris bewezen, en federc erkend is, tot 1350 te behooren' (ab)> ondanks welke hij echter reeds in 't eind van September tot fchuldbekentenis en wederafftand genoodzaakt werd. Willem, in Januartj 1351 «door Margareta met Zeeland begiftigd zijnde, moet echter onraiddelijk weer tegen haar zaam- gelpannen en gewapend hebben, daar weinige, maanden later, Margareta, door Engelfche hulp gefterkt, hem bij Arnemuiden flag leverde en (ari) Een enkel Schrijver, (Go ut h oe v enin zijn iijmegf. bl. 3SS a.j meldt van afkeer der Landzaten wegens hare flrafheid. {af) Mieris Charteri II. D. bi. 779. Bijvoeg/, ai op Wagen. Ill, D. bl. 59.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 346