EN K ABÏLJA AÜIVSCHE TWISTEN. 2g en hem overwon: maar zelve, reeds in 't begin van Julijeene beflisfende nederlage ontving welke haar de hoop benam van zich hier te lande, daar de meeste Steden met Willem ver-, bonden waren, te kunnen houden, en haar de wijk naar Engeland nemen deed, enz. Ter wijl dan in deze twisten, eerst de partijen van Margareta en Willem door bijnamen onder- fcheiden, en door den twist het land in jam merlijk onleschbaar vuur ontfteken was 'ac 15- Een geheel andere voordragt van deze ge- beurtenisfen en het begin der partijfchappepis bij vele Schrijvers, die te kennen geven, dat, na den eerften viijwilligen afftand en "t. vertrek yan Willem, Vrouw Margareta afwezig blij ven- (ac) z. Wagen. Vad. Hht. III. D. bl. 265278en in den Tegenw. Staat v. Holt. I. D. bi. 54. CDs tijdor de der gebeurtenisfen is naauwkeurigst in de Bijvoeg/, en aanm. op Wagen. III. D. bl. 59—62.) Magn, Chron. Belg. ap. Heemsl. Batav. Arcad- (Heems kerk zelf fpreekc twijfelachtig) V, H. Hijlorie der Gravel. Reger. in Holt. Cap. nr. Stijl, Opk. en Stoei der vereen. Nederl. bl. 53. Cerisier, Tafereel enz. I. D. bi. 436, 7. Zoo zingt ook Laugett- dij kj enz B 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 347