EN KABELJAAUWSCHE TWISTEN. zonder door Arkel en Egmond aan den ecnen, Br ederode aan den anderen kant, en door de namen van Hoeksch en Kabeljaauwseh toen reeds onderfcheiden: in welken ftrijd der fac tiën dan eerst de Kabeljpartij Willem tot hoofd had aangezocht en weten te overreden wanneer, natuurlijk, de Hnekfchen betuigden Margareta alleen te erkennen, en voor Haar te ftrijden, aan welke de landen, daar Willem ze eerst verliet, van zelf weder vervallen wa- fen (ad). S- l6i. (a/f) Chronauet. Jo. de Beka, M a 11 h. Anah T. III. p. 244. Chron. Osnabrap. Meibom, aid* aang. door Matthaeus, Append. ad Bekam, in Margnr. p. m143 fq. He da, p. m. 244. IIei- ge r s b. Chronv. Zeel. 36 Kap. Oude Hol,'t. Kr on* bij G o u t h o e y e n bl. 384. Chron. de Ho//, in M a 11 h a e i Anal. T. V. p. 566. Schotanus Frie/l Hi si. VI. I5oek. A1 k e m a d eJ'onker Franf. oorlog1 I-Ioofdd. Den opltand tegen Margaretaniet berok kend door WillemHelt ook V o s s i u s Annal. L. x. (Deze lijst, zoo wel als die in 'ackan zeker ver meerderd wordenwant ik heb noch tijd noch gele genheid geliad, om alle Schrijvers 11a te zien. Velen echter fpreken hier zoo kort en onduidelijk, dat ze in dezen niet in aanmerking kunnen komen.) Nog eene andere veronderftelling heeft II u ij d e- cqper, in zijne Lambacherianabij Mel. St. III0 D, bl. 544. dat Keizer Lodewijk door zijne bemoei ing

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 349