EN KABELJAAUWSCIiE TWISTEN. in September tot nederigen afftand bragten, en die, waaróm hij, van Margar et adie toen alles inhad, reeds in Januarij daaraan volgende, Zeeland in eigendom verkreeg, en die, waar om zoo ras daaropweer zoö felle krijg ont- ftoud, - en genoegzaam alle de gebeurtenisfen hier te lande, gedurende de vierdehalf jaar, dre tusfchen Mar gar et a's beflisfende nederlage, en haar tweeden finalen afftand verliepen 1 en (ae) Over het vorig tijdperk, van-, en vóór het Openlijk begin der troebelen, geven de Graafl. reke ningen dezer tijdendoor den Heer van W ij n zeer zorgvuldig bij een gegaderd en geëxcerpeerd, nog al eenig flaauw, offehoon op verre na niet zoo volko men licht als wij mogteu wenfchen. Maar zij tooncn Ons tochdat Koning Eduard van Engeland al- vroeg in 1346, gewapende demon fir alien, 0111 zijner vroii- \Ven vermeend regt te doen gelden, tegen deze lau den maaktedat ook in deze landen zelf, voorna- melijk in Zeelandveel onlust en beroerte waszelfs geweld van wapenen, en gruwelijke euveldaden ge pleegd werden; dat Willem reeds inNovemb. 1347 de Baljuwon van Rhijnland, Amftelland en Kennemer- land gelastte, te gebieden, dat alle, die opene brie ven hadden van mier Vrouwe der Keizerinne wegen, die brengen zouden in den Hage, te registreren" geen welligt tot onaangenaamheden aanleiding kon geven; offehoon men toen, en later, Moederen Zoon nog, zoo 't fchijnt, in goede vriendfehap vindt) Zij toonen opkdat men eigenlijk niet met fommi- ge

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 351