30 OVER BE I I O E IC S C H E en ftraks de ware dm Handigheden van Wtllenfs razerijen en lotgevallen; of Willem bij zijne Gemalin kinderen, en wel, toen bij krankzin nig werdin leven gehad hebbeof nietenz. Daar nu dit bijkans geheel onzeker en onbe kend is, hoe kan 't ons verwonderen, dat wij niet weten (waarop het echterom den loop en geest der partijfcliappen voor 't vervolg te bcoordeelen, zoo zeer aankomtof in 1349 en 1350, het begin van de geweldenarijen en van de fcheuring des lands gemaakt zij doof den twist vati eenige magtige adelijke gedachten Wier eene deel den jongen vurigen Vorst in hun belang en tot hun' aanvoerder wist te krij gendan of eerie partij der landzaten 't eerst door zijne heerschzucht in opftand en krijg gekomen zij a f j) S- 17' gê kronijkfchrijvers zeggen kan, dat Margareta na Willend s afftand afwezig blijvendedit aanleiding toe Opftand gaf; gelijk door de Heer v. W. reeds even te voren bij déze Verh. bi. 26 is aangemerkt, en dat Willénis afwezigheid, na 't weergegeven bewind, fleclits van korten duur kan zijn geweest. Zij beves tigen bovendien, en vullen aan, 't geen de Charters dier tijden, bij Mieris uitgegeven, aanwijzen.— (Vrees voor inval der Engelfchen was ook vermeld door Alb. Argentin. p. 135. bij Huijdec. op Mel. Se. III. D. bis 542.) Caf't Schijnt dat de meeste oude Schrijveren zich

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 352