EN KASËLJAAÜWSCHE TWISTEN. SI >7- Sommige Gefchicdfcbrijvers danftellén de Vorsten voor, als ingewikkeld in dén reeds be- ftaanden twist der Landzatenandere, 't Volk, dat isde Edelen en Stedenals in partijen gèfcheurdom de heerschzucht der Vorsten. Een derde gevoelen of onderftelling is ons Eene ftciitng voorgekomen,- welke wij niet onvermeld mogen ^„'"ge kten; want, offchoon, zoo ver wij weten, toetst- flechts in één verouderd politiek dagblad ge- fchreven, is dat dagblad afkomftig van den beroemden wagenaar, en blijft ook nog fteeds, als uitmuntend voorbeeld voor echt pa- triottifche, vrijmoedig befcheidene politieke dagbladen, en voor de kennis der Holkndfche Staats- Zich voor deze laatst 15) voorgedragene wijze ver klaren terwijl echter de meeste nienwerende ande re, door Ons, met hare eigen vaviatiën, éérst Q. 14) voorgedragene wijze kiezen. Voor het andere 15) voorgedragen gevoelen meen ïlc nogtans uit den ftaat dier tijden, en den geheelen loop dezer twisten, meerdere inwendige bewijzen (hoedanige, bij gebrek van uitwendige, eigenlijk - hiiiorifcheveelal ons oor deel beileinmen moeten) gevonden te hebben: maar zal dezelvewegens den reeds opgemerkten zamenhang dezes eerilen niet bet laatite deel der vrage, na tuurlijken zamenhang, van den oorfprong met den geest en doorgaande ft',rekking der partijen eerst later es aan 't einde der Verhand, kunnen ontwikkelen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 353