en kabeljaattwsche twisten. jg 't zij dan als Patriot, of als politiek dagblad- fchrijver, althans hij fchreef daar te veel ad hominesom in dezen van èenig gèwigt te zijn Immers, hoe zeer naderhand, in den loop dier twcelpalt, 's Volks ^dat is, bij hém, der ftedelijke bürgerijètimisnoegendoor de voornameren aangeftooktmeermalen aanleiding tot opftand moge gegeven hebben; zeker had die klasfe des volks, voor welke wagenaar zijn blad fchreef, geene fchuld aan de geboorte van dien H. en li. tweefpalti En wat de vergelijking der gemelde plaats van melis stoke betreft, behalve dat deze hier eigenlijk niets ten bewijze afdoet, vind ik ook in die plaats zelve, een dubbel, eenigzins verfchillend, aanzigc der zake; Eerst is 't, vs. 70-82 als of de Landzaten zelve (di i. de Edelen,) on vergenoegd övef 't bellier, bijzonder ook orri dat het Vrouwelijk bellier Was, en zij niet ge noeg geraadpleegd werden, tegen de Regentes- fe waren opgellaan: maar dan volgt er onmid- delijk, vs. 83"91 eene plaats, welke reeds voorafbellaanden naijver en vijandfehap tus- fchen adelijke familiën aanduidtwaarvan 't ëene deel nu aan de Vorstinne kleefde, en weshalve 't andere een' ander' Vorst of Landsbeftierder voor zich en voor het land G op-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 355