en kabeljaauws.che twisten. 35 nalatigheidof door behendig aanraden van fommige luiden, hare heerlijkheid, regt, hoogheid en erfenis verkort, waarom zij ooit alle hare officieren geboodomzoo dra zij gewaar wierdendat met* iets van dit boven- gemelde aantastte, öf aangetast hadde, zulks re wederroepen, eh er de hand aan te ilaan." fMier. Chart. B. H. D. bi. 780.) Eene zaak, des te meer aanmerkelijk, 1. om dat uit die vervreemding, van welke örize Schrij- vers, zoo vee! men weet, niet fpreken, zou kunnen verklaard worden, de redenen, of éérie der redenen, om welke Willemvol- geus zijne eigene bekentenis, het bedongen jaargeld aan zijne Mtfedèr niet heeft betaald j of kunnen betalen. 2. Om dat die zaak voorheen van zop groot gewigt is;befchouwd, dat philippus' a leydis uit het weg- fchenken der domeinen door Willem in zij- ne jeugd, ultra vires pairimonïorumper importunitaïevi petehtiumeumquefine pudoris velamento vexantium"gelegenheid heeft genomenóm zijn boekele Cura Reipublica et forte Principantiümbiij- kens de eerfte bladzijde van dat boek, te fchrijven." C 2 De- Al liet aangeftreepte is aanmerkiBg, van

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 357