EN K A BEL J A AU WS CHE TWISTEN. 41 rene goedheid misbruikte voor zich zelf, en te gen hare perfonele of erfelijke vijanden? s- -°- Het boven aangemerkte is nogtcns dienstig®81tw0r"rnfte om ook hier gemaklijker en veiliger te beilisfeti! want het eer/ie dezer, en te gelijk der boven 13.) opgegevene gevoelens, 't welk, gelijk wij boven (jaant. af) zagen, uitwendig wel het minst geftaafd wordt, verfchijnt hier thans ook als in zich zelf onwaarfchijnlijk. Uit gierigheid eene jaarlijkfche uitkeering van tienduizend oude fchilden in te houden, en daaraan eenen oorlog en 't geheel gebied te wagen, kon in hem niet wel vallen, die zich uitputtede door onberadene gulheid: heerschzucht vond ook geen voedfel bij 't inhouden dezer fchatting aan de wettige bezitfter, wier loutere goedheid de landen vóór den tijd, en zoodanig had afgedaan, dat Wil lemdit matig penfioen betalende, haar niet meer te ontzien, noch te erkennen had, maar geheel meester bleef. 21, Het tweede van de zoo even voorgedelde keus,Het ade en 0 3de verbon- waartoe deze nadere aanmerkingen op zich zelve uen 5 't meest zouden leiden, meen ik echter niet al léén te moeten behoudenmaar tevens het C 5 der-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 363