SN K ABHLJAAU WSCHK TWISTEN. 47 dit lang betoog, en deze langzaam fchoorvoe- iende ontwikkeling; maar zoo langzame behoed zame gang was er noodig, om zeker te gaan, en eindelijk 't gewenscke doel te bereiken. Ik vleije mij, dat ook thans, (behoudens 't geen eerst heel tegen 't einde nader aangeduid kan worden z. öanteek 'afboven bi. [31] dit belangrijken toch zoo duister punt van 's Lands vroegere gefchiedenis eindelijk voldoende opgehelderd, en, zoo ver thans nog mo gelijk voldaan is aan het eerde deel van 's Genootfchaps vraag: uit welke eerfte begin- felen de H. en K. partij fchappen ontdaan zijn?" 23. Wat nu betreft de aanleiding tot- en aflei- 11. deei,. ding van de benaming van Hoeks en KabeU "t°t jaauws Qan') Dus ziet men hier weer nieuween thans bij na volkomen gelijkheid dezer tweefpalt, en der te vo ren 7.) vermelde, gedurende de minderjarigheid vanFlorisV. Dat die, althans zoo verre blijkt, geen erfelijke lleeds weer opborrelende familiënoorlog ver wekte, was misfchien 1. om dat Hechts de Ruwaar de 11 daar in betrokken warenhier de Landsvorsten. 2. om dat ftraks de Adel zich tegen Floris te veree nigen had; terwijl de latere Holl. Vorsten zelve te veel deel iu de factiëngenomenen telkens, als "t ware, partij fchijnen gekozen te hebben.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 369