EN KABELJAAUWSCHE TWISTEN. 5! dat, volgens eene geloofwaardige aanteekching in de Stad Hoorn, die reeds in 't j. 1426 met zoo veel ijvers en gehiks tegen Jakoba geftre- denja reeds in het eerfte begin dezer burger oorlogen deel genomenen toen met hare na buren Enkhuizen ën Monnikendam, de partij vari Margareta tegen Willem gekozen had (as) die 'factienanien hog eerst eene halve eeuw la- tér, dan in 'c j. 1478, zijn bekend gewor den (at) Wat dit laatfte betreft: Hoorn en Westfries- land, fchoon van zelf fteeds meê betrokken in de twisten over de heerfchappij en opvolging, en blootgefteld vc'or de iriva'Ilen der eene eri andere partij, fehijnen van den factiegeest be vrijd te zijn geblevendcör aloude afzonde ring, en ook toen nog mindere verceniging dier landftreeken des langzamerhand derwaards' uitgebreiden Hollandsen vooral, doordien de Edelen en Voornamentusfehen welken toch de factiën en waarlijk ftrijdige belangen meest be- ftbnden, hunne oogmerken, kuiperijen, aanlla. gen, meer op 't voornamer deel der Landen waar ook de hofplaats was en zetel van 't be wind, gevestigd hielden. D 2 Ten' (Af) Mierl s Chartert. XII. D. bl. 4, 5> 8. (.al) Valius, Chron. v. Hoorn, bl. 115.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 373