EN K ARELJA AUWSCHE TWISTEN. gg zocht hebwelke de rede van de beiderzijdfcbe keuze dier kleuren mogt geweest zijn in de kleuren van onderfcheid, zeg ik, kan de graauwe kleur die des Kabeljaauws nagebootst hebben, de roode't bloed van den gewon den visch't welk den hoek verft. Maar aan den anderen kant, zou Zelfs de naam van Ka- beljaauwschna de factie-kleur, en ten ge volge derzeive kunnen pntftaan zijn; indien men onderftelc, het geen uit de gewoonten dier tij den zeer waarfchijnelijk isdat de volgelingen zich dra door de wapen- of gekozen kleur der aanvoej-deren onderfcheiden hebben, voor dat men nog om partijnamen dachten dan hier mede zamenvoegt, dat de Brederodes, hoofden der Hoekjebe partijden reoden Hollandfchen leeuw in hun wapen voerden, terwijl de graau we kleur als die van den graatiw Kabeljamiw- fchen Egmor.d wordt opgegeven Qav). Men ziet gchter, dat deze gisfing bijzonder past bij het eatje gpvoelcn over den oorfprong der troebelen, door ons in 15. voorgeilek!, en bij de gisfing, of liever, uitkomst veler verftrooide opmerkingen, welke wij, ter nadere bepaling van dat gevoelen, tegen 't einde dezer Verhandeling zullen voordragen. P 3 Der- (tfv) Velius Chron. v. Hoorn, bl. 144.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 375