SN KA13ELJA AUWSCHE TWISTEN. 57 moeijelijker nog voor onsdiena beide gewikt en gewogen te hebben, ze beide ver worpen hebbendus beide moeten weerleggen zonder te mogen vertrouwen, dat ons eenvou dig antwoord en ongekunstelde befchouwing, den voorrang boven de uitgewerkte ftelfels van zoo beroemde Geleerden'verwerven zal. 5- 27. Misfchien is nimmer een gevoelen, althans a. hetmide en alaciaee- dat zoo zeer op vooroordeel en op eenzijdig ne gevoelen, aanfehouwen gegrond waszoo algemeen en frellig voorgedragen, geloofd, nagefchreven ge- worr landfche huis onderHenegouwen waardoor de ver- andcring met de Beierfche zoo veel meer opvallen moest wordt zeer 'bijzonder bevestigd door het 9, bewaren van den ouden wapenkreet Hollanddie onder Henegouwen gebruikt bleef. - Zoo weidt M» as Stolce zelf, dat in den flag tegen de Vlamingen, waar in IVilleqi III (van Henegouwen!) gebood ne- vens G/imaldi van wegens Frankrijk, de wapen- kreet was: Hollanden Parijs!") Men ziet, dat deze wijze van de kleuren van on- derfcheid af te leiden van de wapenkleuren der hoof den van de factiënin 't algemeen oyerecnftemt met mijn voorgedragen denkbeeldoffchoon deze bepaling dier afleiding de namen en kleuren der factiën van de Vorjlelljke hoofden afleidt, (Zie bovenbl. 22 9 *°IggO D 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 379