EN KABELJAAUWSCHE TWISTEN. Jp tigd" (Vie)- Dus fpreekt het Delfsja Nethrlandseh Orakel orakelmits geen geest van kerkelijke of ftaatkundige partijfchap uit hem fpreke. Hierop fluit dus de taal van een ander be roemd fchrijver, die, de nederlaag en dóód van fonker Frans van Brederode "va 1489 ver haald, en gezegd hebbende: Dus eindigde na 150 jaren dit Hoeks en Kabel-jaauws" daarop laat volgen: Ten zij men zegge, dat hetzelve daarna töt dezen hvridtgên dage heeft geduurd, en duren moet, zqö lang e.enig aan- zienlijk Hoofd in deze Lauden, eenig deel aan de, regering heeft, of gehoord wordt te zullen krijgen; want die jlaats gezind, en tot eene wettige regering des Lands genegéü is, die is warelijk Hoeks: maar alle dié lè- dert dien tijd, de ufiiroatiën en dwingelandij des Hoofds, 't zij Keizer, Koning, Hertog, Graaf, Stadhouder ofte Prins zijn gunstig geweestzijn warelijk verflindende Kabei- jaauwenhoewel onder een liefelijker naam geworden" (ax). ••Y-' t' mtniftm'" ..-a-'iWa sV («inO H, de Groot, inde Ho/l. Confult. ade D. conf. 255. n. 84 fqq. p. m. £32 fqq. (ax) V. H. Grafelijke Reger. inHoll. Cap. 23. CZoo kon men, een weinig verder gaande daar toch

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 381