66 OVER DE HOEKSCHÉ weten, en van de eens gevormde, mogelijk reeds vroeger fmeulende vijandfchap tegen de Egmonds. 32- 4.) Hoe zeer de meeste Schrijvers dit gefchil tusfchen de twee partijen, welke dér twee perfonen de Voogdij bekleeden zou, ver halen, moet hetzelve nögtans niet zeer hoog geloop'en hebben; daar de Kabeljaauwfcheii in het vol bewind warenAlbert buitenlands en jong was (bb'), en niet gemeld wordt de Voogdij geïnvadeerd te hebben, maar om die te aanvaarden, met gemeen overleg ontboden (bc~) eii Q&) Immers volgens 't gemeen gevoelen, zijne ge boorte 111 1337 ftcllende, hem bij zijn overlijden in 1404, 67 jaren gevende; (z. Wagen. P^ad. Hifii III. D. bl. 2Ó8, v. en bl. 352) was bij in 1358 pas 21 jaar. Volgens een nieuw gevoelen zou hij ze- Ven jaar ouder geweest ZijnBijvoegf* èfn 4anmop Wagen ill. D. bl. <53. v. (bc) Zoo zegt ook de Heer li luit, die toch "s Lands oude gefchiedenis op 'c grondigst had beoe fend, van dit opdragen van JVillenïs en der Landen Voogdij, eenvoudig dit QHiJIor. der HolL Staatsrego V. D. bl. 244.) De Hertog ^ialbrecht was door het voorzigtig lïaatsbeleid zijner Schoonzuster Machtilde van Lanka sier Willenfs Gemalinne, met raad en goedvinden van 's Vorsten Raden, fpoedig uit Leijeren opontboden, om de voogdij en be- zor-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 388