ÉN KARÈLJAAÜWSCriE TWISTEN. 6? en goedfchiks ingehuldigd te zijn (bef)behal ve de weerbnrfliglieid der Delvenaren, doch tvelkcgelijk ook Albert*i misnoegen tegen den Baljuw van KcnnemerlandBloeïneflein 't niet blijkt, dat dok iii 'c algemeen, met den tweefpalt der II. en K. factiën zamenh'ing (be). Ert al xvare ef verfchil, cn wel tusfehen dé tvvee partijen over de Voögdije geweest, heeft men deswege nog geen' grondom met het' gros der Schrijveren, de Kabelj. te befchuldï- gen van eigeiibacige verloochening hunner ei- E 2 ge- Zorging Vah' den perioon liaars Göhiaafé4 eri hec' Ruwaardfchap of de regering der Landengedu- rende dien kranken töeftand te aanvaarden," enz, Evenwel^ilbzri was reeds te vorenen te vroeg daartoe hier gekomen, en toen was er openlijke 'twist van de Gravinrie, IVillems Gemalinne» met hemö M i e r. Charterb. III. D bi. eh23. Ètjvoegf. op Wagen. 111. D. bi. 64 en de vijandelijkheden' vjiU Delft tegen' Albert waren reeds gepleegd, en mee vijandelijkheên beantwoorde voor den 6 Maart 1358, en het verdrag van ^Jibèrt met MachiiUle (zie dat Verdrag zelf bij Mieris, ill. D. bi. pi.) Door Machteld ontboden te zijnverklaarde nogtnns udibert den 23 en 26 Febru. (Mieris, aid. bl. 3p, 40.) Ja Machield erkent dit, in het zelfde link van d. 6Maart; W) Z. Wagen, zelf, hoe zeer die 't oud verhaat met alle kleuren en verwen voordraagt, III D. bl. 293. (be) Frngiri; van oude Rijmkroiï. bij Match, uintiL V., I. p. 6§.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 389