63 O V F, R DE HOEKSCHE gene bcginfelen, zoo lang 't niet uitgemaakt is, dat het beginfel dier partij dadelijks gelijk men fchrijft Q/f)afkeer van Vrouwetijk heftier in 't algemeen, en 't mogelijk blijft, dat het bepaaldelijk afkeer van Margareta's bellier ja dat liet oorfbronkelijk twist tusfchon de Land zaten, niet tusfchen de Vorsten, geweest zij. Men heeft ook geen' grondom die partij te befchuldigcn van onregtyaardigheid: daar toch, 10 Hertog Willem s krankheid althans in den beginne, geenzins ais ongcncesPeiijk en zoo lang durig bcfchouwd werd; en dus, daar "t enkel noodig was de zaken aan den gang te houden, zijne Gemalin en Raden geen ander' Vorst (die lig- zich fclf als Heerfcher zou gedragen,) behoefden te verlangen: en, vooral 2.) het lang niet uitgemaakt is, of niet Willem toen ter tijde, een of meer kinderen in leven had (bgj; van (l'fWage 11. Had. Hifi. HL D. bi. 29'%. Tegenw» Staal v. Hall. I. D. b!. 54, v. en andereu. {bgj Vele Kronijkcn getuigendat Willem bij zijne Gemalin geene kinderen verwekte, maar dit kan zijn volgens den regelnon esje et non apparere &c. De meening kon zijn, gelijk de waarheid was, dat hij. geene kinderen naliet. Want dat hij bij zijne Vrouw kinderen, -en wel beiderlei geüachts verwekte, maar die jong ftierven, betuigt Be ka, in Joan. IV. p. m. ijo. en dac Sllbert de Voogdij over Vader en kind vo e~

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 390