EN KABELJAAUWSCHE TWISTEN. ^3 en te regt is opgemerkt, dat, wanneer zij-zeiven er voordeel uit verwachtten, ook de Hoekfchen gaarn duldden, dat pasverkregen privilegiën ver waarloosd wierden Qbtn). Eindelijk men weet, dat, na den dood van Karei den Stouten, bei de partijen eendragtig, van de jonge verlegene Maria bovenmatige voordeden bedongenbeide partijen de lasten en fchattingen even noode droegen-; en belde daarvoor lijden moesten (bn), 35- 7.) Wat die Hoeksgezinde Dortfche 7- Regenten betreft; 't is mogelijk, dat dezen ter goeder trouwe gehandeld hadden, en, zoo zij meendenHechts door ijver voor 's Lands heil en regt, (joffchoon denkelijk in de daad ook door partijfchap) aangevuurd, te ver gegaan waren; en 't hoog Gerigtshof al te ftreng, ja mogelijk ook wel niet zonder zucht voor de tegenpartij bevonden haddente be jammeren is het ooken geenszins te prijzen wanneer, gelijk ook toen gellaag gefchiedde, in burgertwisten de ééne partij de andere van kwade trouw ep misdaad befchuldigten met het zwaard aan de Geregtigheid ontrukt, vervolgt, rr Doch 't fchijnt ons zeker, dat waarlijk de- E 5 ze (lm) Aid. bi. 191, (In) AM. bi. 165, 17S. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 395