EN KABELJA AUWSCHB TWISTEN. 7 7 5- 37- Dit gevoelen Opzettelijk weerfptckende eri s""s!"s weer- L00N ID~ SINGA 290) dat het omkomen of de vlugt der aanziene- lijkfte Hoekfchen ook een voorname hinderpaal was, dat niemand iets voor de vrijheid ondernemen durf de en zeker fchijnt men kan 't gebrek van voorna me deelnemers, gefchikte hoofden en leidslieden vair den opftand, het fchielijk beteugelen en verftrooijen van 't KaaS-en-broodsvolk te danken gehad te heb ben. Aldaar, bl. 289, met het einde van dat bloe dig Kaas-en-broods-fpcl in 1492, erkent Wage- 11 a af, dat mén te gelijk het einde der II. en K. tvveè- fpalt plaatfeu mag: inaar III D. bl. 265 had Hij - zelf gezegd, dat men derzelver overblijffeïen zelfs tot in het midden der XKI. eeinv befpeurd heef/4 Ik wensehte wel, dat hij daar, bij 't befebrijven van dat later tijd vak, 't welk hij bedoelde, ons eenig nader licht ge» geven hadmaar vinde dit bij hem nergens. Het zwaar Volks-oproer te Ger/d van 1539 en 1540 heeft toch met het Hoeksch en Knbelj. niets gemeen. Of heeft misfehien Wagen aar (V. D. bl. 185 vergeL IV. D, bl. 289, en de boven, in {cry) aangehnalden) er evenwel dat, en zelfs de woelingen tegen Philips Granvelle en de lnquifitie volgens zijne denkbeelden meê verknocht? Hij fpreekt Hechts van over- blijff. tot in het midden der XVIde eeuw'* maar van den Hove (bov. bl. 59) eenigzins, en duide^ lijk en regcftrecks Ockerse, Ontwerp tot eene algen/» CharacterkIII. St. bl. 10, 11. voegen dat zoo te zamen. Voor dien zaraenhang der onlustenen OEv

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 399