8o OVER DE H0EKSCHE 38. "rondendoor ®0'5 hiertoe 10 'iaa'c mcn het gezegde aan* gebragt en w" 'c hierop eigenlïjk thuisgebragt hebben, van niet vervrouwd te ■willen wezenen cie waarfchuwing van den beroemden ouden Hol- landfchen Regtsgeleerden en Staatsman, om de Vrouwen van de regering verwijderd te hou den {byj. Welk gevoelen der meestenen de .begirifelen van dezen federt zoo noodlottigcn tweefpalt, dus 2.) reeds in 't j. 1203, over het regt van Ada tot de opvolging van haren Vader Dirk VII. in de regering dezer' landen getiveest was: en van hier, 3.3 zoo gewel dige ftrijd ontdaan, ten tijde van Margaretd cn Willemen deze ftrijd, 4.) weer uitge- barften tegen Jakobatoen zij, zonder wettig erfregt of Keizerlijke gifte, haars Vaders lan den, aan het Rijk vervallen, cn door den Kei zer aan haren Oom Jan van Beijeren gege ven, met wapenen ufurperen wilde. 5 Fi- lips ïaliüm, an iiberorum tantum? wordt iloor den fleer Kluit van dezen afgefclieidetien niet tot déze par- tijfcliappen gebragt. Qy) Phi 1. a Leijdis. p. Kluit, Hift. Crit. d. 1 p. 457. Holland niet aan 't JpinmwieJ of spin rokken, geen fpilie- of konkel-leen, liildcrd, t. aang, pi. bl. 127,)

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 402