EN KA;;BELJAAtHvSCHE TWISTEN. 8l tips van Bourgondië had zich wel't zij door testament van Jan van Beijerenof als neef van Jakoba, buiten den Keizer in het bewind gefteld; maar dit had hem oorlog kunnen be rokkenen met den Keizer, wien hij ook nader hand behoorlijk hulde deed. En 6.} dat, nog later Maxirnillaanals leenniaü uit kracht en in den naam zijner Vrouwe, Maria, doot den Keizer zoo vlOt erkend wierd, was, Czegc menj niet om 't regt van Mariamaar om het groot belang vali 't Keizerlijk huis gefchied Laatftelïjky.j was van de nieuwe hardnekki ge poging der Hoekfche partijin den zoogé- noemderi Jonker - Fr an Jen - oorlog t, de wafO, dus ver onopgemerkte oorzaak te vinden, ih een HeVel door Maxirnillaan Omtrent dien tijd gegeven, dat rille Hollandlche en ZeeuWfche Leenen, niét meer op VrouWeh zouden ver- vallen' j (naar b:j gebrek van mannelijk kroost, tót den Vofst zouden wederkeeren." Gelijk dan dok de gebeürtenis'lèn in an- dere landen uit deze zelfde óorzaaktot bewijs dezer Helling Vcrftrekkenaizob de factiën 8} der Heeckerens en Bronchorjlen in Gelderland9) der Schieringers en Vetkoopers, in Vriesland, 10) der roodé en witte roosin Engelandhier uit eenigzins F i, té

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 403