EN JCABELJAAUWSCHE TWISTEN. 85 fchi!of de furvivancedoor Keizer Rudolf in 119(5, aan Jan van Avenues gegeven, in dien Flor is geen erfgenaam nalietook gelden kon, daar de eenige zoon van Floriskort na hem, zondc-r kinderen overleden was'? wel ke vraag vrij wat overeenkomst zoude hebben, met de eens bij de Romeinfehe regtbank zoo beroemde cpmfa Coporiiana five Curiana (ef)~) S- 41- 3.) Op het verfchilpunc van de tijden van 3. M'afgar et a en Willem komt alles aan daar de Heer kluit erkent (eg), gelijk oo.k trou wens uit het bovenverhandelde genoegzaam ge. bleken is, dat eeist in die tijden de partijfehap onder die namenen met die blijvende noodlot tige fcheuring, ontdaan zij. Van dezen grond, llag hangt dus alles af, en vervalt er mee. Do Heer kluit zelf nogtans, meldt deze fcheu ring, als om deze reden gefchied, niet bij *t F 3 be- Over welke men zie, Cicero, dc Orator? 1. c. 39 Se 57. in Bruts, c 5e. in Or at. pro Ceeci/i. c. 18. en Quinctil. Inf. Orat- L. VII. c, 6 9. Hier had het omgekeerde geval plaats. (co) Hiflor. Cril. d. 1. p. 456. Cutt/pect. p. Lxxvir, I.xxxi. Lxxxii. Dus noemt hij ook Hoeks en Ka- teljaauvs de ftrijdige gevoelens over dat Huk van ieenregt, p. ixxvm. Lxxxti.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 407