EN KABELJAAUWSCIIE TWISTEN. pï onderflelling, die men hier wil doen gelden, verklaren laten. 43- 5.) 6.) In alle de geweldige en bloedige 6, woelingen der beide partijen federt Jakob as tijd, werd nimmer weêr van wettigheid of on wettigheid van den Landsvorst, nimmer van dat verfchil over de natuur der leenen gerept. Het waren dolle factiën der ingezetenen, die zonder het regt van den Landsheer te loochenen, en zender zijne magt te berekenen, gedurig met geweld elkandpr aanvielen en verjoegen factiën, welke, zelfs bij verdragen met den Vorst, alle beide erkend en geduld wierden, ja verzekering van gelijk regt, ook in 't heftier, ontvingen; fchoon de Vorst zich-zelf tot eene van beiden bekende, welke dan de heerfcliende genoemd wierd co). Veelal had men 't meer op den Stadhouder, dan op den Vorst geladen, of knoopte men bijzondere burgertwisten be hendig aan de groote zaak (cp). Niemand was er Wagen. Bad. Bijl. IV. D. bl. 12, 165. Bijvoeg/. bl. 56, 57. (jp) Zoo bad de verjaagde Schout van Hoorn in 1478 zijn regt aan den Heer van Egmond overgedra gen; en daardoor eerst de factiën van H. en K. iu deze Stad gebrast. Yelius, Chronijkbl. 115, volgg.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 413