EN KABELJAAUWSCHS TWISTEN. 9J zoo kwaad, dat ze zelfs niet vererfden op ee- nige, zelfs mannelijkezljdmdgen van den laatften bezitter, zelfs op geen' broeder (ra). 2.) Die, door verfcheiden oorzaken beroemd gewordenJonker Franfen oorlog fchijnt wat het eigenlijk doel betreft (lechts een der gewone exploicten der ftrijdende partijen, waar van de jaarboeken dier tijden krielen, en hoe- danige fchier elke ftad leedgeweest te zijn! Aan 't hoofd des opftands was, naast Brede- rodedezelfde Heer van Montfoortdie zoo vele jarenen lang voor dat prtetens decreet van Maximilidanden" krijg tegen de Kabeljaauw- fche Hollanders gevoerd had (rv), Het blijkt ook niet, dat over iets nieuws of iets bijzonders, vooral niet over 't harde Leenregt, geklaagd werd. De benarde toeftand van Maximïliaan door den Vlaamfchen opltand, moest ligt den moed der Hoekfche Hollanders doen rijzen^ die buiten dat getergd waren, doordien 't Stad- houderfchap aan hun' erfvijand Jan van Eg- mond gegeven was 'cwjGeen wonder dan ook (cu) Bor.t, Tract, van Leenen, V. D. Kap. 3, 4, de Groot, Inleid, tot dl Heil. Reglsgcl. 2. 15. 41. D. mimi 3. (cv) z. Wagen. Had. Hifi. XIV. Boek, n. 17 en vervolg. (c*9 Wagen. Had. Hifi. IV. D, bl. 233.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 417