Q6 OVES DE liÖEKSCHE ook, dat zich tegep dezen een Brederode Hel de 'cx(men zie boven, bl. 65, ond. aan, 65; en men volge den geheelen loop der troebelen). Eindelijk, mag men eene wezenlijke verfland- houding der misnoegde Hollanders en Vlamin gen (lellen cyen derhalve tevens den in vloed van (kokerijen van Frankrijk, 't zij middelijk, in zoo ver dat op Vlaanderen werk te (rz)'t zij ook hier meer onmiddelijk en regtftreeks, niet uit het oog verliezen da_ 45' Om de maat vol te metenen uit verfchul- digde hoogachting voor den Heer kldit, en wegens het gezag, 't welk zijne Helling, door de gelijkvormigheid van andere Staatsverdeeld- lieden dier eeuwen in andere landen, verwerven moestj zullen wij korteiijk ons oog vestigen, op (cd) Zoo wordt ook dit b'eloop der zaak, en dit bemagtigen eëner Stad Rotterdam.* enz. zeer eenvou dig ontwikkeld door Wagenaar, Nad. Hifi. IV7.D. bl. 244, 5. (cy) z. Centen op Velius bl. 142. Wagen. Tegen-w, Staat v. Holl. I. D. bl. 76 'czWagen. IV. D. bl. 236, 238. (da) Zoo vond eindelijk Naaldwijk, na 't overgaan van Rotterdam, Woerden en Sluijs, alles vruchteloos op de eilanden, en in Noord-Holland beproefd heb bende, in Frankrijk geruste fchuilplaats.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 418