98 OVER T> P. H O K S C Ti Bronchorjien een' Man kozen, Willem van Gulik, en deze door den Keizer aangefteM werd. Maar I. 's Keizers keus volgde na, eft bewerkte dus geenszins de keuze der Landza ten, noch vormde htm gefchil. 2. Willem zelf was enkel door zijne Moeder, ook eene Zuster van Reinoud en Êduardaan hun en 't Her togdom vermaagfchapt. Na den dood van Rei noud IV. wierd Adolf i>ari den Berg, die door den Keizer met het Land begiftigd was, door fchier al de landzaten verftocenen kwam er geene partïjfchap voor zijn erf- of leen-regt. In de Hollaudfche twisten onderfteunden doorgaans de Gelderfcken de Kabeljaatiwfche partijmaar dat wasdeelsom dat de Hoek- fchen doorgaans heul zochten en vonden in Utrechthet welk gedurig met Gelderland in oorlog was; deels, om de naauWe maagfchap der gedachten van Arkel en Egmöndmet dat der Gelderfche Hertogen. Gelijk dan Egiiiond, door huwelijk met eene dochter van Arkel, kleindochter van Hertog Willem VIIItot het bezit van het Hertogdom Gelderland kwam Qlk). 4 6. Xdb) Men zie over deze zaken W a g e n a a rWail. Hifi. III. D. bl. 300, 316. IV. D. bl. 13S. Tet>emn St. v. Gelde'rl. bl. 78—58. Ce rist er, Tafer. tl. ü't 61. i6, v. 116, va

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 420