EN KABELJA AÜWSCHE TUISTEN. -99 s. 40. 9.") De Vriezen geene leenen kennende, had ook de twist over mannen- of vrouwen leen althans geene fchuld aan dc lange gruwelij ke fcheuring der Schierïngers en Vetkoopers. Ooft deze kwam geheel dit onderlingen haat van Edele gedachten., die zich tegen andere verbonden, en hunne onderhoorigendorpen, Kloosters en de Steden medeileepten. De vrije Vriezen vochten ook niet zoo bloedig, wie iri Holland regéren zou; noch voor de regering dei- Hollanders in Vriesland. De zamehhang, die gevormd wierd tusfchen de Hollandfche eri Vriefche twisten, waar door men dah eens de Vetkoopers nageeft, van in het algemeen voor 't Hollandsch bellier geweest te zijn; dan van de Schierïngers zegt, dat zij de Ho'ekfche zijde gehouden hebben dej, was zeef natuurlijk zonder dat zij iets bewijst van al 't geen hier te bewijzen wasof waartoe het wierd bijge- bragt: maar de zWaklle partij neigde ligt naar bmteülandfche hulp; dat buitenland zélf iii G 2 par- (dc) z. Wagen. Vai. Hifi. III. B. bi, 328, v. 338, 452. IV. D. hl. 211. Schotan. Gefchied. V,; Friesl. bl. 220, 335 enz. Tegenw. St. v. Friesl. I. Dl bU 425, 544, 558, v, 594, v. (Schoon deze compU talie Hechts tot 1414 gast, en daar afbreekt.)

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 421