Io8 OVER DE II O E K S C H vinding van de gevolgen van burgertwisten ga- deflaan, zal ons dit geenszins onnatuurlijk qf onwaarfchijnelijk voorkomen Twist en ftrijd om 't oppergebied tusfchen Regenten, .die ieder zich-zelf alleen wettig, de tegenpartij voor weerfpannelingenoproerelingenlandver- dervers verklaren, ze uit hunne goederen en in ballingfchap verjagen of aan den lijve flraffen door die zelfde Helling en handelwijs der Vor- Hen, de Edelen verpligc, mét alle hunne ach- terleenmannen en onderhoorigende eenc of andere partij te kiezen (tde Heden door den Die den aard van burgerlijke beroeringen oplettend heeft nagegaan, (en ongelukkig is onze leeftijd in dit opzigt een meesterlijk fchoolzal er uit hebben opgemerkt, dat de cerfte onderwerpen, die de fcheuring deden óntllnan, lang kunnen uit het oog verloren en verdwenen zijnen toch de fcheuring voortdurendat de partijen yan elkander 3, kunnen verwijderd blijven, al verfchilien ze, ten minsten voor het tegenwoordige en toekomende, niet meer van beginfelen enz. j\l e e r m a a Beleg en Verover* v. Leiden, bl. 7. Dit is zeer waar en juist aangemerkt doer den Heer Kluit ad ChronEgm. in Hifior. Crit. T. I, P. 1. p. 210 et in prim. tin. Coll. Dipl. Hifi. Pulit. §„471, 472 en Hifi. d. Holl. Staatsreg. IV. D. bh. ,400. (Welke Iaatfbe plaats echter geenszins dus mls- yerftaan moet worden, als of die geleerde man den gfi-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 430