EK KABEiJA AÜWSCHE TWISTEN. II7 geilde op te merkenDe Nedcrlandfche Gewes ten, elk op zich zeiven zwak, en door partij zucht en -burgeroorlogen geteisterd,1 moesten komen aan 't al te niagtig huis van Oostenrijk, lijden door vreemde krijgsknechten, die de oude Voorregten verdruktenmoesten zelfs meê voor liun, de zwaarfts fchattingen opbrengen; al les in 's Hemels wijzen raadopdat hier meê de vijandfehap gebluscht wiercle, en nieuwe na dere vereeniging ontftonde, tot gewin der Vrij heid, herftel van den Burgerflaaten tot ver werven van den bloei en dat vermogen, waar mede ons Vaderland zoo heerlijk in alle Wereld delen fchitterde: tot dat, ook wel doo^ an dere uiterlijke oorzakendoch voornamelijk ook door nieuw langdurig innerlijk geweld, zelfzoe kende» opftand, tweefpalt en vervolging, Uïeêr- land verdeeld, geflingerd, verzwakt, wederom vernederd, ia flav.ernij gebragt en uitgemergeld wierd. [Gave God! mogten ook nu nog weer, door ondervinding wijs geworden, met verban ning aller gedachten aan vorige burgertwisten alle hoofden, harten en handen zich vereenigen tot ware Vaderlands- en broeder - liefdeter onderfteuning der ijverige pogingen en vcrflan- dige maatregelen van een deugdzaam en onpar tijdig Bclluur Een hcdenckelyck dingh Voor vrye vol-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 439