118 OVER BE HOEKSCHE ENZ. volkerenvan niét licht haere onder- linge afgunstigheeden foo verre plaetfe te geeven, van in tweefpalt uit te J'pat ten, die felden anders dan met ver- kortinge van de vryheydt en verderf van landt en lay den kan nedergelcydt werden." HEEMSKERCK. DRUKFEILEN. liladz. 7. in de Aanteek. leesniet (gelijk de Heer I(. zelf betoogt, Hifi. Crit T. 1. p. 47.) door regl va» erfenis offchoonenz. Dl. a5. in de Aauteek. reg. 5. lees Sedert 20 Sept. tof 10 Octob. 13JO incl. BI. 36. reg. 14. fommige, lees: fammiger. BI. 50. in den tekst, 5 reg. v. ond. negentig, lees: tachtig. BL 51. reg. 9. dan in 't j. 1478, lees: dat is in 't j. 1478. BL. 60. r. ro y. ond. lees: betere Hoekfclien. BI. 67. r. 8 v, ond. léés: Mi e r i sIII. D. bl. 41. Bl. 76. r v. ond Idsing Staatsr moet zijn: Id- sing» Staatsr Bl. iu deAmneek. reg. 2 lees: IV. D.bl 211.275. t

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 440