C 5 De ontdeking der roede en bal-zak werd door eenige verkoelende in diergelijke ge vallen gebruikelijke middelen te keer ge gaan den volgenden dag was het minder tierig begon het meer te ftenen en (liep het onrustiger, het zag 'er geel en vervallen uit, de buik zwol meer en meer op, de eet lust verminderde. Alle deze toevallen na men langzamerhand dermate toe, dat het Kind reeds den tweeden van zomermaand, op den derden dag, des middags ten twaalf uren, na vier- en- vijftig uren geleefd te hebben on der ligte ftuiptrekkingen den adem uitblies. Het gelukte mij de Ouders overtehalen, mij de opening van den buik roeteftaan, ten einde deszelfs zonderlinge inwendige gefteld- lieid na te fporen.— Wat zich uitwendig vertoonde, is reeds boven aangeteekend, al leenlijk voege ik hier nog bijdat de navel eene zeer zonderlinge gedaante had, niet uit puilende, maar plat en breed was, zoo dat deszelfs rond eene oppervlakte had, waarvan de middel - lijn ruim ij duim rhijnl. was, terwijl de openingen der navel - ader en na vel - flag - aderen op den afstand eens halven duims van elkander verwijderd naauwelijks meer zichtbaar en zoowel gefloten waren, dat A 2 on-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 443