C «5 del eener verëcniging van dit ingewand met den regter-darm gevoerd en door de roede ontlast werd. Op dit denkbeeld bragt mij de overweging van de natuurlijke gedaante en plaatswelke aan de blaas van eene vrucht of eerstgeboren Kind is aangewezenwelke in evenredigheid met die van een volwasfenen, altijd langwer piger hooger op naar den navel en zich voor een gedeelte boven het fchaambeen uitftrekt, terwijl ik in dit mijn gevoelen nog meer ge- fterkt werd door de waarnemingen eener ver- eeniging van den regter-darm met de pis-blaas door onderfcheidene beroemde ontleedkundi ge aangeteekend (b). Niemand toch zoude vermoed hebben dat de lever anders bij eene (VrMen vindt voorbeelden, dat de regter-darm z'ch bij Kin deren van liet mannelijk geflaeht, in de pis-blaas of pis-buis opent, inde Mem. de VAcademie des sciences 1755» pag. 50, bij RILDANUS, Cent. I. Observ. 75. KALTSM1ED Progr. de raro casti uhi intestinum rectum in vesicant nrinari am its* sertum fuit HORCHENS Abband. der Kinderkrankhei ten pag. 183. Bij Kinderen van het vrouwelijk genacht ziet men even eens de regter - darm zich met de fcheede verëenigenwaarvan een voorbeeld bii Van SWI E T E NComment, hi HERM. BOE R- H A AVE, dc cognosetndis carandis morbis Tom. IV. pag. 651. van een huwbaar Meisje, die voor het overige tamelijk gezonds met dit gebrek geplaagd was: men zie ook MAURICE AU, Traité des maladies des Femmes grossesPart. J. Lib. IV. Cap. 29. Zelden overleven Kinderen van het mannelijk geflacht langen tijd dit gebrek, waarvan intusfehen een zonderling voorbeeld in de IIis*

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 449